Státní znak Czech point logo

NOTÁŘSKÝ ÚŘAD

Mgr. Vanda Müllerová

Šipka

NAŠE SLUŽBY

Převody nemovitostí

Jedná se především o sepisování kupních, darovacích a směnných smluv, dále smluv zástavních a smluv, kterými jsou zřizována věcná břemena k nemovitostem. V souvislosti se sepisováním kupních smluv může notář provést též úschovu peněz za účelem zajištění bezpečného zaplacení kupní ceny, včetně zaplacení daně z převodu nemovitostí. Nemůže tak nastat situace, kdy prodávající prodá nemovitost a nedostane kupní cenu nebo naopak, kdy kupující zaplatí za nemovitost a přitom nedojde k převodu vlastnického práva. Současně je tím též vyloučena situace, kdy prodávající nezaplatí daň z převodu nemovitostí a daň za něho zaplatí kupující, který je ze zákona pro tyto případy jeho ručitelem.

Notář při sepisování uvedených smluv náležitě poučí obě strany o významu jimi učiněných právních úkonů, ke všem stranám přistupuje stejně a žádnou z nich nezvýhodňuje na úkor druhé. Smlouvy sepsané notářem jsou veřejnými listinami, tj. listinami, o kterých se předpokládá, že jsou platné a správné. Pokud někdo tvrdí, že nejsou, musí to u soudu dokázat.

K sepsání těchto smluv stačí, aby zájemci o jejich sepsání předložili listiny prokazující jejich vlastnictví k převáděným nemovitostem (např. kupní smlouvu, darovací smlouvu nebo dědické usnesení). Ostatní potřebné listiny, zejména výpis z katastru nemovitostí, si opatří notář sám.

Převody nemovitostí

Notář provádí úschovu peněz za účelem zaplacení kupní ceny v případě prodeje nemovitostí a dále přijímá do úschovy listiny za účelem jejich vydání jiným osobám. V souvislosti se službami poskytovanými v rámci dědického práva provádí úschovy závětí, listin o vydědění a listin o správě dědictví.

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Notář sepisuje smlouvy, kterými si mohou manželé rozšířit nebo naopak zúžit rozsah svého společného jmění a to ohledně majetku, který již vlastní anebo který nabudou v budoucnosti. Mohou se též dohodnout, že věc, která je ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z nich, bude společná nebo naopak věc, která je společná, bude ve vlastnictví pouze jednoho z manželů. Své majetkové poměry si do budoucna mohou uspořádat též snoubenci před svatbou.

Tyto smlouvy mohou řešit majetkové poměry manželů s ohledem na některé životní situace, jako jsou např. možná rizika podnikání jednoho z manželů, jejich případné zadlužení, apod.

Závěti, listiny o vydědění a ustanovení správce dědictví

Závěť a listina o vydědění jsou listiny, kterými je možné upravit okruh svých dědiců a upravit tak svoje majetkové poměry pro případ úmrtí. Originál závěti nebo listiny o vydědění sepsané notářem zůstává u notáře bezpečně uložen. Existence listiny je dále evidována v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky. Nehrozí tedy situace, že by se v případě úmrtí pořizovatele listiny na ni zapomnělo nebo byla zničena osobou, která nemá na její existenci zájem.

Listinou o ustanovení správce dědictví je možné ustanovit osobu, která bude vykonávat správu majetku zůstavitele v období mezi jeho úmrtím a skončením řízení o dědictví. Zamezí se tak možnosti, aby došlo ke znehodnocení majetku v době probíhajícího dědického řízení, neboť v této době není možné v některých případech zabezpečit jeho dostatečnou správu. Ustanovení správce dědictví má své opodstatnění především v případech, kdy zůstavitel vlastnil rozsáhlejší majetek, jehož správa vyžaduje zvýšené nebo odborné úsilí. Pro listinu o ustanovení správce dědictví je nutná forma notářského zápisu, její originál zůstává v úschově notáře a její existence je opět evidována ve zvláštní evidenci vedené Notářskou komorou České republiky. V případě úmrtí zůstavitele je tak opět vyloučena možnost, že by nebylo k této listině přihlíženo.

Právo obchodních společností, družstev a společenství vlastníků jednotek

Zakládání obchodních společností, družstev, osvědčování rozhodnutí orgánů společností, zejména rozhodnutí valných hromad společností s.r.o. a společností akciových (o změně společenské smlouvy či stanov, o změně firmy, sídla, o jmenování či odvolání jednatelů, o snížení či zvýšení základního kapitálu, o souhlasu s převodem obchodního podílu, o fúzi či jiné přeměně společnosti atd.), osvědčování průběhu schůzí shromáždění společenství vlastníků jednotek, dohody společníků či akcionářů a další notářské zápisy, jejichž potřebu předepisuje zejména obchodní zákoník. Kromě notářských zápisů notář sepíše i související listiny, zejména různá prohlášení, souhlasy a návrh na zápis skutečností do obchodního rejstříku, smlouvy o převodu obchodních podílů, atd.

Služby věřitelům a dlužníkům

notářský zápis se svolením k vykonatelnosti - notářský zápis jako podklad pro exekuci. V této listinědlužník svoluje k vykonatelnosti notářského zápisu a k vymožení svého dluhu v případě, že dluh včas nezaplatí. Může se jednat o dohodu mezi věřitelem a dlužníkem nebo o jednostranné prohlášení dlužníka. Přímou vykonatelnost je možné sjednat již v listinách, např. v kupní smlouvě či smlouvě o půjčce, na základě kterých dluh vzniká. Vykonatelnost je možné sjednat k již existující pohledávce nebo pohledávce, která má teprve vzniknout. Díky této listině se věřitelé mohou vyhnout někdy zdlouhavému nalézacímu řízení, ve kterém soud zkoumá oprávněnost pohledávky. Zásluhou uvedených listin je možné toto soudní řízení přeskočit a přikročit rovnou k exekučnímu řízení.

zástavní smlouvy a zápis věcí do rejstříku zástav - zástavní právo je jedním z nejdůležitějších institutů zajišťující pohledávku věřitele pro případ, že dlužník nesplní svůj dluh řádně a včas. Předmětem zástavy mohou být věci nemovité i movité. Ve formě notářského zápisu musí být sepsány zástavní smlouvy, pokud je zástavou věc nemovitá, která se nezapisuje do katastru nemovitostí (např. jednodušší stavba), věc hromadná (např. podnik), soubor věcí nebo movité věci, které nejsou předány do držení věřitele. Zástavní právo k těmto věcem vznikne zápisem do rejstříku zástav, který vede Notářská komora. Tento rejstřík je tedy důležitým institutem zabraňujícím, aby jedna věc mohla být zastavena dvakrát. Před koupí takové věci (např. automobilu) je v rejstříku možno ověřit, zda je daná věc zastavena či nikoliv.

Notář jako soudní komisař

Soud pověřuje jím určeného notáře, aby jako soudní komisař za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví. Notář na základě pověření vyřídí většinu úkonů spojených s dědickým řízením, včetně vydání konečného usnesení. V rámci dědického řízení dochází před notářem k uzavření dohody o vypořádání dědictví, ve kterém si mohou dědicové účelně uspořádat svoje vzájemné majetkové vztahy na mnoho let. V dědické dohodě si mohou upravit podmínky vzájemného vypořádání, včetně zřízení věcného břemene nebo zajištění vzájemných pohledávek zástavním právem, a to většinou bez nutnosti platit dědickou daň.

Ověřování podpisů a listin

Notář ověřuje na listinách podpisy osob, jež se na listinu před ním podepíší či se již podepsaly a před notářem uznají svůj podpis za vlastní. Notář ověřuje též shodu kopie listiny s jejím originálem. Cena ověření jednoho podpisu je 30,- Kč, rovněž tak ověření jedné strany listiny 30,- Kč. Ke konečným cenám se připočítává 21% DPH.

Kontaktní místo Czechpoint

notář vydává ověřené výpisy z:

  • katastru nemovitostí
  • obchodního rejstříku
  • rejstříku trestů
  • živnostenského rejstříku
  • bodového účtu řidiče
  • insolvenčního rejstříku
  • registru kvalifikovaných dodavatelů
  • registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Dále provádí autorizovanou konverzi dokumentů, zřizuje datové schránky, přijímá podání podle živnostenského zákona.

Notářský tarif

Ceny notářských služeb určuje notářský tarif obsažený ve vyhlášce č. 196/2001 Sb. Ceny za notářské služby jsou u všech notářů v České republice stejné. Cena bývá zájemci o notářskou službu sdělena při objednání notářské služby. Tuto cenu je možno zájemci o notářskou službu sdělit předem orientačně též na požádání telefonicky či při osobní návštěvě.

Aktuální notářský tarif
(zdroj: www.nkcr.cz)

Naše kancelář

Mgr. Vanda Müllerová

notářka

JUDr. Miroslava Cabrnochová

notářská kandidátka, trvalá zástupkyně notáře

Mgr. Věra Fikrlová

notářská tajemnice

Michaela Gregorová

notářská tajemnice

Bendova 16
301 00 Plzeň
Česká Republika

KONTAKTUJTE NÁS

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Úterý8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Středa8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Čtvrtek8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Kontakt

Mgr. Vanda
Müllerová

Telefon: +420 377 324 537

Email: mullerova@notarplzen.cz